Kontakt

Vaŝe meno:
Spoločnosť:
Telefónne čislo:
E-mail:
Odkaz:
Beriem na vedomie, že údaje, poskytnuté prostredníctvom kontaktného formuláru budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov "GDPR") a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, pre účely vykonania opatrení pre prípadné uzatvorenie zmluvy o poskytovaní príslušných služieb.

Profesionálny register s.r.o.
Michalská 9
Bratislava 811 01

IČO: 46 938 079
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vl.č.: 89103/B

ZI 5000,- euro , spl. 5000,- euro

e-mail: info@profesionalnyregister.sk
web: www.profesionalnyregister.sk

Profesionálny register s.r.o., týmto informuje svojich zákazníkov, že politiku ochrany osobnýchúdajov na základe Všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie, t.j. GDPR sme zverejnili tu: